DAUGIAPOLIARIŠKUMAS 

Knygos "Įvado į daugiapoliariškumą ištakos (aut. V.Lenskij) ištrauka

Trečia dalis

KŪRYBA

I skyrius.  KRYPTIS

Daug pasaulyje yra dalykų,
Brangus Horacijau, ko mūs
Išminčiai nesapnavo.(V. Šekspyras)

                      l. VERTIKALĖ                

                      1.1. Daug kalbama ir rašoma apie vertikalų Esybės kilimą. Tai koketiškas pasisakymo būdas, kritikuojant ,,plokščią” Esybės supratimo formą. Tačiau nesunku pastebėti, kad visuose ,,vertikalaus” žinojimo (ir net Esybės) judėjimo pavaizdavimuose naujo žinojimo nėra. Yra nauji žodžiai. Čia Esybės išdėstytos hierarchiškai nuo aukščiausios iki žemiausios. Tai mes aptinkame savo aplinkoje kaip  vieną iš senojo supratimo formų (pavyzdžiui, socialinės struktūros - ,,piramidės” pavidalu).

                      1.2. Mes mėgstame išplėtotus įvaizdžius. ,,Vertikalė” patogi, kviečiant formuoti kitokius psichologinius vertinimus ir savitarpio elgesio santykius.

                      Tačiau psichologinis vertybių pervertinimas, reakcijų į susiklosčiusią situaciją pakeitimas nekeičia paties mąstymo principų.

                      1.3. Taigi, kritiškai pažvelkime į mūsų mąstymą. Jau buvo rašyta, kad daugialypumas pateikia dvipolius santykius: ,,gėris” - ,,blogis”, ,,tiesa” - ,,melas”, ,,baigtinis’’ - ,,begalinis’’ ir t.t. Prie dvipolių būsenų pridėjus neutralią, esmė nesikeičia. Savo patyrime sunku bus surasti tripolius savitarpio apibrėžimus. Dar sunkiau bus įsivaizduoti tripolio pasaulio dėsnius. Nei pasaulėžiūriniame, nei moksliniame mąstyme jų tiesiog nėra. Jūs išvysite dvipolį magnetą, dviženklę elektrą, anodinę-katodinę elektrochemiją, ,,pasaulį’’ ir ,,antipasaulį’’, ,,dalel꒒ ir ,,antidalel꒒ ir t.t. Bet jūs pasakysite, kad to paties kartojimas esmės nekeičia. Autorius sugrįžta prie to kaip prie atramos būsenos, kai per suvokimą įvyksta atsitraukimas nuo b e r i b i o reikalavimo dvipolio produkavimo pasaulyje. Įsivaizduokite, kad neutronų audinio lauke mintį audžia principų sistema. Tai dvipolių santykių principai (arba dėsniai). Net paprasto jų derinio požiūriu raštai bus įvairūs ir spalvingi. O pradedant raštus nuo kiekvieno naujo piešinio taško, išėjimas į b e r i b ę įvairovės iliuziją garantuotas. Būtent tai nutinka ne tik mūsų mąstymui, bet ir visam mūsų egzistavimui.

                      Pakeiskime principus. Bet pakeiskime juos iš pagrindų, pavyzdžiui, į tripolius. Medžiaga ta pati, bet darbo procese nauji dėsniai pakeičia ją. Mes gausime ne dar vieną raštą, nagrinėjamą ir lyginamą su ankstesniu iš šališko stebėtojo pozicijų, o naują egzistavimo pasaulį. Būtent tai yra apčiuopiamas, konkretus ir instrumentinis Esybės kilimas vertikale.

                      Visa kita - tušti linkėjimai, kvietimai, putojimai. Tačiau pats pragaištingiausias tuščiuose ,,pakilimuose” - savęs apgaudinėjimas.

                      Pavyzdžiui, medituojant tuščią begalybę, atrodo, kad pasieki kažką aukščiausia. Iš tikrųjų tai švenčiamas dvipolio proceso sustojimas viename jo ,,spiralės’’ taškų. Rezultatas toks: niekas iš ,,pašvęstųjų’’ neprasiskverbė net į tripolį pasaulį.

                      1.4. O dabar pradėkime konkrečiai. Įsivaizduokite tripolį magnetą. Ne ,,šiaurė’’ - ,,pietūs’’ ir prie jų trečias, o su vienas kitą apibrėžiančiais poliais A, B, C. Po to įsivaizduokite tris vienas kitą sukuriančius pasaulius. Ne ,,pasaulį’’ ir ,,antipasaulį’’ ir prie jų trečią.

                      Dabar jums aišku, kodėl mąstymas neturi kategorijų ir savitarpio santykių, adekvačių tripoliui pasauliui.

                      Bet šis pasaulis įrodytas eksperimentais, ir mes stovime ant naujo mąstymo slenksčio.

                      Tačiau daugiapolio egzistavimo principų negalima išmokti per prievartą. Gimti jie turi viduje, bioenergetinių ir intelektualių treniruočių pagalba.

                      1.5. Pradėkime paprastai.

                      Įsivaizduokite, kad jūs galite visiškai save atspindėti trijuose veidrodžiuose “A”, “B”, “C”. Pilną apžvalgą “0” suformuos trys atspindžiai savo vienybėje A+B+C=0. Žodis ,,vienybė” apibūdina pilną vaizdą ir tada vieną iš A, B, C apibrėžia kiti du. Fizikoje analogiškai raudona, žalia ir mėlyna spalvos vienybėje virsta balta, bet skiriasi viena kitos dėka.

                      Šio paprastučio pavyzdžio pakanka, kad kritiškai apžvelgtum mūsų intelektualias konstrukcijas ir sąvokas.

                      1.6. Pirma, atsiras tripolių santykių matematika: grupių su trimis atvirkštiniais elementais; algebrų, kai, pavyzdžiui: Aa+Ba+Ca=0, a×a×a=1 ir t.t.; integralinių, diferencialinių ir pan. skaičiavimų, kai imamas nedvipolis santykis.

                      Dabar visas šiuolaikinės matematikos konstrukcijas galima transformuoti į tripoles. Tačiau svarbiausia, kad rezultatas bus kitoks. Pavyzdžiui, monografijoje ,,Daugiapoliškumo pagrindai’’ (1) parodyta, kad naudojant tripolį aparatą A. Einšteino reliatyvumo teorija duoda kitus rezultatus, o Didžioji Ferma teorema nelyginiuose santykiuose nepagrįsta. Kas iš to? Mes nesistebime sakydami, kad tie patys atomai vienoje santykių sistemoje formuoja skruzdėlę, o kitoje - žmogų. Lygiai taip ,,dukart du’’ vienoje santykių sistemoje lygu keturiems, o kitoje sutinkamai su savo pasauliu.

                      1.7. Antra, fizika taip pat pareikalaus tripolių santykių.

                      Nepatogu bus teigti, kad Visata dalijama tik į dvipolius ,,pasaulį’’ ir ,,antipasaulį’’, kad anihiliacijai reikalingos ,,dalelė’’ ir ,,antidalelė’’, kad visi šiuolaikiniai prietaisai (o visi jie iš esmės dvipoliai) gali užfiksuoti  bent vieną daugiapoliškumo apraišką. Nesmagu bus dėl gigantomanijos tiriant pasaulį brangių greitintuvų priemonėmis, esant dvipolių prietaisų ,,daltonizmui’.

                      1.8. Taip pat tai paveiks elektrochemiją, kur trijų, keturių, penkių ir t.t. polių junginių disociacija pareikalaus trijų, keturių, penkių ir t.t. polių elektrodų.

                      Chemijoje rasis objektai - daugiapoliškumo nešėjai. Fizikai pamatys, kad ,,neutralios’’ dalelės ir ,,vakumas’’ - tai dvipolių prietaisų riba, per kurią žengiama į kitus pasaulius.

                      1.9. Trečia, lygiai taip pat, kaip dvipoliai prietaisai ,,nemato’’ tripolių apraiškų, mūsų logika nežino tripolių savitarpio santykių ir šio pasaulio dėsnių. Nepavydėtinas likimas tų, kurie ėmėsi pranašauti apie Aukščiausias Esybes ir mūsų ateitį intelekto forma!

                      2. SAVĘS APGAUDINĖJIMAS

                      2.1. Bandymai apgauti save ir kitus daugybių teorija (B. Raselas), daugiaženklėmis logikomis (J. Lukasevičius), ,,pakilimais’’, ,,rasėmis’’, ,,atidengimais’’ (ezoterikai) žlunga naudojant logines dvipolių santykių formas mąstymo procese.

                      Kad ir kokią matricą bekurtų matematikai, jie iš vieno skaičiuos kita. O tai dvipolio pasaulio principas. Logikai būtinai naudos ,,dvigubo neigimo’’ dėsnį. Grupėse postuluojami du atvirkštiniai elementai.

                      Net ir vienas dvipolio pasaulio dėsnis prikausto visą konstrukciją ir nubloškia ją į dvipoles modifikacijas.

                      Taip formaliai intelektualiose konstrukcijose ,,daugybių’’ teorija buvo sugriauta iki galutinio dvipolių kompozicijos dėsnių skaičiaus, ,,daugiaženklės’’ logikos nusėsdavo ant dvipolės ,,pagrindinės semantinės interpretacijos’’, ezoterikai ,,atidengimuose’’ psichologiškai pervertina žinomus santykius nekeisdami senų loginių formų, bet naudodami ,,naują’’ rytų terminologiją.

                      2.2. Nedera priekaištauti kalbant apie jogos psichotechniką ir metodologiją. Čia ,,teoremiškai’’ neįprasminus, tik vystant vidinę regą galima įvesti organizmą į kitą pasaulį. Nieko nuostabaus, kad atvėrusieji Sušumną vien šūkauja.

                      2.3. Nėra žodžių, visiškai atitinkančių šias naujas funkcijas. Jie neturi analogų aplinkiniame objektų pasaulyje. Taip pat nėra žodžių, atitinkančių daugiapolę energoinformacinę kaitą. Neįvardinti ir neįsisąmoninti daugiapoliai ekstrasensoriniai pasireiškimai.

                      3. FORMAVIMAS


Iš rusų kalbos vertė Butė

www.kaunas.us